12:00:00   17/12/2015

Phần mềm 

* Phần mềm máy toàn đạc Leica: 

 

- Phần mềm máy toàn đạc Leica TS 02 - LEICA GeoOffice v4: download

- Phần mềm máy toàn đạc Leica TS 02 - LEICA GeoOffice v2: download
- Phần mềm máy toàn đạc Leica TS 02 - Leica Survey (English): download

- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax Zoom 20 : download

- Phần mềm USB Cable Driver Zoom 20: download

- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax ZTS 200 cho Win XP: download

- Phần mềm máy toàn đạc Leica Geomax ZTS 200 cho Win 7: download

- Phần mềm USB driver cable GeoMax: download
 

* Phần mềm máy toàn đạc Nikondownload
 

* Phần mềm máy toàn đạc Topcon:
 

- Phần mềm máy toàn đạc Topcon: - Setup 6.11 download

- Phần mềm máy toàn đạc Topcon: - Setup 7.11 download

- Phần mềm trút dữ liệu máy toàn đạc Topcon: download
 

Phần mềm máy toàn đạc Sokkia: download

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn sử dụng

 

* Driver cáp PL-2303 - Window 7: download
* Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapSource: download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS 72H:   download
* Hướng dẫn sử dụng máy định vị GPS Map 76CSX:  
download
* Hướng dẫn trút GPS X20:  download
* Hướng dẫn sử dụng Nikon NivoC: download
* Hướng dẫn sử dụng Geomax Zip10 Pro: download
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS235N: download 

* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Nikon DTM352: download 
* Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Sokkia CX105: download 
 

 

 Xem nhanh: máy thuỷ bình lasermáy đo khoảng cách lasermáy toàn đạc